สารถึงลูกค้า และ คู่ค้า บริษัทบอร์เนียวฯ 1

25 มีนาคม 2563 @ บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทางบริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง การพิจารณาข่าวสาร กฎระเบียบภาครัฐ และมาตรการจากกลุ่มบริษัทในเครือ ที่ออกมาเป็นระยะ เพื่อเป็นแนวทางที่จะบริหารดำเนินธุรกิจช่วงนี้ การรักษาสุขภาพ ป้องกันโรค รวมทั้งการควบคุมการแพร่กระจายของโรคในหมู่พนักงานและครอบครัว การดูแลพวกเราในบริษัทฯ รวมทั้งการระบาดสู่สังคมภายนอก

ทางบริษัท บอร์เนียวฯ ขอแจ้งสถานการณ์และข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

บนแนวคิดตามข้อมูลจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่ว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) เป็นการติดต่อผ่านละอองอนุภาคขนาดใหญ่ของสารคัดหลั่ง อาทิเช่น น้ำลาย น้ำมูก น้ำตา ของผู้ป่วย ที่จะแพร่เข้าสู่อวัยวะระบบทางเดินหายใจของผู้อื่น เช่น จมูก ปาก ตา และหู ซึ่งยังไม่ป็นที่ยืนยันว่าเป็นละอองขนาดเล็ก ที่สามารถลอยอยู่ในอากาศทั่วไป ดังนั้น บริษัทฯ ได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อ

 • ป้องกันเชื้อเข้าสู่ร่างกายของพนักงาน รวมถึงคนในครอบครัวที่อาศัยอยู่ด้วยกัน ผ่านระบบทางเดินหายใจ
 • ลดโอกาสในการสัมผัสเชื้อ และเข้าถึงพื้นที่ที่มีโอกาสจะมีการระบาดของเชื้อดังกล่าว
 • ลดโอกาสที่จะมีผู้นำโรคโควิด-19 เข้าในพื้นที่ในส่วนของบริษัท สาขา พื้นที่ของลูกค้า และคู่ค้า
 • หลีกเลี่ยงที่จะเป็นผู้แพร่เชื้อ กระจายโรคสู่ผู้อื่น

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงเปิดทำการและให้บริการลูกค้าได้ตามปกติ ภายใต้มาตรฐาน และ มีมาตรการการบริหารจัดการและควบคุมดูแลสุขภาพของพนักงานในภาวะที่มีการระบาดของโรค เพื่อดำเนินการธุรกิจไปได้ด้วยดี ไม่ตื่นตระหนก และพยายามที่จะมีผลกระทบลูกค้า และคู่ค้า ให้น้อยที่สุด โดยจะดำเนินการดังนี้

 1. บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อบริหารจัดการดูแลการปฏิบัติงานในช่วงภาวะโควิด-19
 2. มีการคัดกรองพนักงานและบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาในพื้นที่ของบริษัทฯ และ สาขา
 3. บริษัทฯ มีการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยให้พนักงานในตำแหน่งที่มีความเหมาะสมสามารถทำงานแบบ work from home ได้ รวมถึงเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้ครบเพื่อทำงานนอกสถานที่ตลอดชั่วโมงการทำงานอีกด้วย
 4. การพิจารณาปรับรูปแบบการประชุม การสื่อสาร การพบปะ การส่งมอบงาน สินค้า หรือเอกสารต่างๆ
 5. การดูแลให้ความรู้พนักงานและครอบครัว เรื่องสุขอนามัย การป้องกัน และการเก็บตัว ดูแลสภาพการดำเนินชีวิต ตลอดจนเพิ่มมาตรการกรักษาความสะอาดและจุดพื้นที่ทำความสะอาด
 6. การดูแลห้องอาหาร ห้องประชุม สถานที่ส่วนกลาง และจุดต่างๆ ในสถานที่ทำงานให้ ปลอดภัยและเหมาะสม
 7. เปิดบริการในเทศกาลสงกรานต์ 13-14-15 เมษายน ตามมติคณะรัฐมนตรี

ในภาวะนี้ บริษัท ฯ ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่าน กรุณาสั่งและเก็บสต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของท่าน อย่างน้อย 2 สัปดาห์ บริษัทฯ ยังคงยืนยันที่จะรักษามาตรฐานและให้บริการตามปกติ เท่าที่สถานการณ์เอื้ออำนวย

ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านและครอบครัวสุขภาพแข็งแรง และผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ไปด้วยกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด

Tags