บอร์เนียวฯ เข้ารับมอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ ประจำปี 2565

29 พฤศจิกายน 2565 @ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ‘บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด’ เข้ารับมอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ ประจำปี 2565  จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่ปราศจากอุบัติเหตุซึ่งส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สินในขณะที่ปฏิบัติงาน เพราะเมื่อเพื่อที่เพื่อนๆ พนักงานทุกท่านรู้สึกมีความสุขและปลอดภัยในองค์กรแล้ว ก็จะสามารถส่งต่อความไว้วางใจดีๆ ไปสู่ครอบครัว คู่ค้า และลูกค้าได้ในอนาคต

Tags