เกี่ยวกับองค์กร

ประวัติความเป็นมา

บริษัทฯ มีประวัติการดำเนินกิจการในประเทศไทยมาอย่างยาวนานมากกว่า 160 ปี

อ่านทั้งหมด
วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นแนวหน้าในด้านการบริหารจัดการ กิจกรรมทางการตลาด และห่วงโซ่อุปทาน

อ่านทั้งหมด
โครงสร้างองค์กร

ผังองค์กรของเรา

อ่านทั้งหมด
 • สารจากกรรมการผู้จัดการ

  “การที่องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจที่สร้างผลกำไรและเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น จะต้องมีรากฐานที่ดี ยึดมั่นในจริยธรรม”

  รัฐา อุรุโสภณ

  กรรมการผู้จัดการ

  อ่านต่อ
 • สารจากประธานบริษัท

  "เราไม่ลืมที่จะส่งมอบสายใย และความปรารถนาดี อันฝังลึกในเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการสร้างคุณค่าใหม่ที่ยั่งยืน เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน"

  อัตสึชิ โนมุระ

  ประธานบริษัท

  อ่านต่อ

ค่านิยมองค์กร

 • I - Integrity

  มีศักดิ์ศรีและจริยธรรม

  เรายึดถือความถูกต้อง ตรงไปตรงมา มีความน่าเชื่อถือต่อคู่ค้า ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และสังคมไทย

 • A - Attitude

  มีมีทัศนคติเชิงบวก

  ทัศนคติเป็นเรื่องสำคัญ เรามีมุมมองเชิงบวกต่อโอกาสและอุปสรรค เพื่อสร้างความแตกต่างได้เสมอ

 • S - Synergy

  ผนึกพลังร่วมกันบวก

  เรามีทรัพยากรหลักคือ ‘คน ลูกค้า และสินค้า’ อันเป็นหัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรไปข้างหน้า

 • P - Performance

  มุ่งเน้นผลงาน

  เรามุ่งเน้นประสิทธิภาพในการทำงาน และเชื่อว่าผลงานแห่งความสำเร็จเป็นของทีมงานทุกคน

 • I - Invovation

  พัฒนานวัตกรรม

  เราสนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรมในทุกด้าน ทั้งในแง่สินค้า บริการ โมเดลธุรกิจ และกระบวนการทำงาน

 • R - Respect

  เคารพในปัจเจกบุคคล

  เราเคารพอัตลักษณ์ที่แตกต่างในทุกบทบาทหน้าที่ เพราะทุกคนมีพลังสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับองค์กร

 • E - Entrepreneur

  เป็นผู้ประกอบการ

  เราให้ความสำคัญกับความคิดของการเป็นผู้ประกอบการ เพราะเราเชื่อว่าธุรกิจนี้เป็นของทีมงานทุกคน

พันธมิตรของเรา