บอร์เนียวฯ เข้ารับรางวัลงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2020

28 กันยายน 2563 @ กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ‘Thailand Labour Management Excellence Award 2020’ เพื่อรับมอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้บอร์เนียวฯ ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านในความร่วมมือร่วมใจและเคร่งครัดในเรื่องของความปลอดภัยภายในองค์กรตลอดมา

Tags