ผู้จัดการแผนกบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– หญิง

– 36 ปีขึ้นไป

– วุฒิการศึกษาปริญญาโท

– มีประสบการณ์ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม:

– มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีระดับผู้จัดการตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป

– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี


จำนวนที่รับ: 1 อัตรา

เงินเดือน: ตามความเหมาะสม และประสบการณ์


รายละเอียดงาน:

– จัดทำงบการเงินประจำเดือน

– จัดทำรายงานเกี่ยวกับบัญชีเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

– จัดทำรายงานงบประมาณรายไตรมาส รายปี รวมถึงการปรับเปลี่ยนงบประมาณตามสภาพธุรกิจภายในระยะเวลาที่กำหนด

– วิเคราะห์หาสาเหตุ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงบประมาณ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงบการเงิน

– จัดทำงบการเงินรายปีเพื่อรายงานผลประกอบการบริษัท

– จัดทำภาษีเงินได้ของบริษัท (ภงด.50 และ ภงด.51) เพื่อยื่นต่อสรรพากรภายในระยะเวลาที่กำหนด

– ตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างถูกต้องตามหลักสรรพากร

– ตรวจสอบการซื้อทรัพย์สินถาวรให้เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อควบคุมการซื้อทรัพย์ถาวรให้อยู่ภายในงบประมาณที่ตั้งไว้

– จัดทำขั้นตอนการทำงานของธุรกิจโดยภาพรวม

– ดูแลควบคุมประเมินผลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

หมวดหมู่ตำแหน่ง : การเงินและการบัญชี
ประเภท : เต็มเวลา
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่หลักสี่