บอร์เนียวฯ เข้ารับมอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ ประจำปี 2564

21 กันยายน 2564 @ กรุงเทพมหานคร

บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับมอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2564 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 เพราะเรามุ่งมั่นที่จะให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันของเพื่อนพนักงาน รวมถึงการป้องกันภัยต่างๆ เมื่อองค์กรปลอดภัย ก็สามารถส่งต่อไปถึงชุมชนและสังคมได้ในระยะยาว