บอร์เนียวฯ รับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบการลดการประสบอันตรายอันเนื่องจากการทำงาน ประจำปี 2566

3 กันยายน 2566 @ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา คุณประหยัด วรมานะกุล ตัวแทนบริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบการลดการประสบอันตรายอันเนื่องจากการทำงาน กองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี ของสำนักงานประกันสังคม โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นผู้มอบรางวัล ณ สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันมีสถานประกอบการขึ้นทะเบียนประกันสังคมจำนวน 514,458 แห่ง และมีสถานประกอบการทั่วประเทศได้รับรางวัลนี้ทั้งสิ้น 42 แห่ง ซึ่งรางวัลนี้มอบให้เพื่อเป็นเกียรติให้แก่สถานประกอบการที่มีประสิทธิภาพในการลดการประสบอันตรายในสถานที่ทำงานโดยต้องไม่มีการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ทั้งยังปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย ตลอดจนมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และเกณฑ์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

Tags