เงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดในการใช้งาน

บุคคลใดก็ตามที่เข้าใช้เว็บไซต์ของบอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ‘BTL’ หรือ ‘เว็บไซต์’) ที่ดำเนินการโดย BTL ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 89/175 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย

ท่านจะต้องอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์นี้เนื่องจากมีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์ทั้งหมดที่ BTL เป็นเจ้าของหรือดำเนินการ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่กำหนดอยู่ใน BTL อย่างสม่ำเสมอ หากท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องหลังจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้น ย่อมถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว


ลิขสิทธิ์

ข้อความ, เอกสาร, รูปถ่าย, ภาพประกอบ, ภาพเคลื่อนไหว, ซอฟต์แวร์ ฯลฯ (ต่อไปนี้เรียกว่า ‘เนื้อหา’) บนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ BTL ที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และสัญลักษณ์ทั้งหมดที่อ้างอิงหรือกำหนดอยู่บนเว็บไซต์ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่ BTL และบริษัทในเครือเป็นเจ้าของ รวมไปถึงบุคคลที่สามอื่นๆ

BTL ไม่อนุญาตหรือให้สิทธิในการใช้ข้อมูลลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบุคคลที่สามแก่ผู้ใช้ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ นำไปเผยแพร่ได้ด้วยจุดประสงค์ส่วนตัวได้โดยห้ามแก้ไข ทำใหม่ ทำซ้ำ ดาวน์โหลด ส่งผ่านหรือดัดแปลง ทั้งยังห้ามใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ทางการค้าในลักษณะใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก BTL ก่อน


การสงวนสิทธิ์

– BTL ขอไม่รับประกันความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด การใช้เว็บไซต์นี้จะต้องดำเนินการด้วยความรับผิดชอบของผู้ใช้เอง แม้เอกสาร ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหว ซอฟต์แวร์ ลิงก์ และข้อมูลอื่นๆ ในเว็บไซต์นี้จะถูกสร้างโดย BTL ก็ตาม

– BTL อาจแก้ไขเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ รวมถึงนโยบายข้อกำหนดหรือคำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ซึ่งไม่ได้บ่งบอกถึงสัญญาที่ BTL จะปรับปรุงเว็บไซต์นี้

– BTL จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้ ซึ่งเป็นผลมาจากข้อมูลที่ได้รับผ่านเว็บไซต์นี้ รวมถึงจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นจากเบราเซอร์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ที่ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างเหมาะสม

– BTL จะไม่รับประกันความถูกต้องของเนื้อหาเกี่ยวกับเนื้อหาบริการและข้อมูลไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ BTL หรือบริษัทในเครือ แม้จะมีลิงก์เพื่อความสะดวกของผู้เข้าชมเว็บไซต์ก็ตาม

– BTL ไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายหรือการผิดสัญญาใดๆ ที่ท่านได้รับ อันเนื่องมาจากข้อมูลสินค้าหรือบริการที่กำหนดหรือเสนอบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงมา การที่ท่านเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ภายนอกถือเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว BTL จะไม่รับผิดสำหรับความชำรุดบกพร่องอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการต่างๆ ที่ปรากฏหรือโฆษณาในเว็บไซต์เหล่านั้นด้วย 

– BTL จะระงับการดำเนินการทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการบำรุงรักษา แก้ไขข้อผิดพลาดหรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นในเวลาปกติหรือนอกเหรือจากนั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิกการเข้าถึงทั้งหมดหรือบางส่วน ยกเลิกการดำเนินการ หรือปิดเว็บไซต์นี้โดยไม่คำนึงถึงเหตุผล และไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า


การปฏิเสธการรับผิด

– แม้ข้อความ, เอกสาร, รูปถ่าย, ภาพประกอบ, ภาพเคลื่อนไหว, ซอฟต์แวร์ ฯลฯ ในเว็บไซต์นี้จะสร้างขึ้นและถูกจัดการอย่างรอบคอบโดยบริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด BTL ขอไม่รับประกันความถูกต้องและหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ และทั้งหมด

– BTL จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้ ซึ่งเป็นผลมาจากข้อมูล (รวมถึงข้อมูลที่คล้ายกัน) ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ BTL จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้ได้รับข้อมูลจากเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้ (รวมถึงลิงก์จากเว็บไซต์นี้)

– BTL ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ หรือระงับหรือปิดเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

– เว็บไซต์นี้มี ‘แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า’ เกี่ยวกับ BTL และบริษัทในเครือ รวมไปถึงแผนการในอนาคตกลยุทธ์ ทิศทางความเชื่อ และประสิทธิภาพ อาจมีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่นำเสนอเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงมุมมองของการจัดการของ BTL เช่น คำกล่าวของผู้บริหาร ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งต้องการสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มกลุ่มเป้าหมายตามข้อมูลที่มีในปัจจุบันเท่านั้น ในความเป็นจริงอาจล้าสมัย และยังมีความเสี่ยงเนื่องจากผลลัพธ์ที่อาจแตกต่างออกไปในอนาคต ผู้อ่านควรใช้ดุลยพินิจของตนเอง ไม่เชื่อมั่นในข้อความเหล่านี้มากเกินไป และไม่ควรนำมาเป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจลงทุน

– ข้อมูล สินค้า หรือบริการที่รวมอยู่ในเว็บไซต์ อาจไม่ถูกต้องหรือมีความผิดพลาด ซึ่ง BTL จะอัปเดตความเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นระยะ ดังนั้นไม่ควรให้คำแนะนำใดๆ ที่ได้รับผ่านทาง BTL เว็บไซต์ มีผลตัดสินใจของท่านทั้งในทางกฎหมายหรือในทางการเงิน ท่านควรที่จะต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้นๆ เพื่อขอคำแนะนำที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของท่าน

– BTL ไม่ได้ให้คำรับรองความพร้อมใช้งานความต่อเนื่องและความสามารถในการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะไม่มีซอฟต์แวร์ ไวรัส หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตราย รวมถึงจะไม่รับผิดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายทุกประการที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายกรณีพิเศษ) จากการใช้ BTL เว็บไซต์ของท่าน ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม

– ท่านตกลงเป็นกรณีพิเศษว่า BTL จะไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับการเข้าสู่หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการส่งข้อมูลของท่าน หรือธุรกรรมใดๆ ที่ท่านทำผ่านทาง BTL เว็บไซต์โดยปราศจากอำนาจกฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

– เว็บไซต์นี้จัดการและดูแลโดย BTL แม้ว่าเว็บไซต์นี้จะสามารถเข้าถึงได้จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกแต่ด้วยกฎหมายที่แตกต่างกัน ผู้ใช้เว็บไซต์นี้และ BTL ทั้งสองตกลงว่าการใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศไทย

– BTL ไม่แสดงข้อความบ่งชี้หรือแสดงว่าเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เข้ากันได้กับสภาพแวดล้อมของผู้ใช้ที่เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือไม่ ผู้ใช้ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ทำตามความประสงค์ของตนเองและผู้ใช้ที่เข้าใช้เว็บไซต์นี้จะรับผิดชอบการใช้งานเว็บไซต์นี้

– ท่านตกลงว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างท่าน กับ BTL อันเป็นผลมาจากการทำข้อตกลงนี้ หรือการใช้ BTL เว็บไซต์ของท่าน ไม่เป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การว่าจ้างหรือกิจการตัวแทนระหว่างท่าน กับ BTL แต่อย่างใดทั้งสิ้น

– เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์เหล่านี้จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องจะอยู่ภายใต้อำนาจในการตัดสินคดีแบบไม่ผูกขาดของศาลไทย เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น


เว็บบราวเซอร์ที่แนะนำ

– Internet Explorer 11

– Chrome